เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน ซึ่งมีแนวโน้มที่อาจจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าหน่วยงานราชการจะมีการประกาศใช้มาตรการป้องกันต่างๆ ออกมาแล้วก็ตาม บริษัท เอวิชั่น จำกัด ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของการระบาดในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง รวมทั้ง คำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งความสามารถในการให้บริการลูกค้าของบริษัท เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการลูกค้า อันอาจจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจประจำวันของลูกค้าของบริษัท

ดังนั้น บริษัทจึงขอเรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่า บริษัทได้เริ่มปฏิบัติตามแผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคจากเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งนี้ที่อาจขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยบริษัทกำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติงานดังรายละเอียดในเอกสารแนบฉบับนี้

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

 

>> Go to Main Page <<

 

 

Copyright© 2017 AVision Company Limited Bangkok. All Rights Reserved.