เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

 

ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บริษัท เอวิชั่น จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงได้จัดทำประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้รับทราบนโยบายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศดังกล่าวได้ในเอกสารตาม Link นี้

 

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศนโยบายฯ หรือท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ โดยผ่านช่องทางอีเมล์ avops@avision.co.th

 

ขอแสดงความนับถือ

 

ศิริพร พิพัฒน์พงษ์พันธ์

กรรมการผู้จัดการ

 

 

Dear Valued Customers,

 

Following the Personal Data Protection Act BE 2562 (PDPA) fully enacted on 1st June 2022, AVision, is aware of the importance of the privacy and safety of your personal data. Therefore, we have prepared the Privacy Notice for your acknowledgement regarding company’s policy on the storing, using and disclosing privacy information.

 

For more details, please read the Privacy Notice with this Link. If you have any questions or would like to exercise the right about your personal data, please contact Data Protection Officer (DPO) at avops@avision.co.th

 

Kind regards,

 

Siriporn Phipatpongpan

Managing Director

 

 

>> Go to Main Page <<

 

 

Copyright© 2017 AVision Company Limited Bangkok. All Rights Reserved.